کودک

پدر

*

مادر

سایر

اطلاعات پزشکی

اقدامات درمانی

مشخصات رفتاری

اختلالات رفتاری

اطلاعات توانبخشی


اقدامات صورت گرفته در توانبخشی


اطلاعات مراکزی که فرزند قبلا تحت درمان آنها قرار گرفته

نام مرکز نوع مرکز تحت درمان از سال مدت زمان درمان بر حسب سال آدرس و تلفن مرکز رضایت از مرکز
اطلاعات آموزشی

اطلاعات حرفه آموزی

نوع مهارت

احساس نیاز

آشنایی با انجمن

حمایت انجمن

انتظارات از انجمن